Veldafspraak tijdelijk invulling regiebehandelaarschap 2022

Het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) vervangt per 1 januari 2022 het ‘Model Kwaliteitsstatuut GGZ’. Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars implementeren vanaf die datum het LKS in hun eigen organisatie. Uiterlijk 1 juli 2022 dienen alle zorgaanbieders hun kwaliteitsstatuut in te vullen op basis van het format LKS versie 3.0.

Het programma Zorgprestatiemodel krijgt veel vragen binnen over de uitvoering van het LKS binnen het zorgprestatiemodel. Op dit moment is het zorgprestatiemodel nog niet ingericht op LKS:

  • In zorgprestatiemodel is er geen zichtbaar onderscheid tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar.
  • In zorgprestatiemodel is er geen zichtbaar onderscheid naar patiëntencategorieën (A t/m D). In het zorgprestatiemodel is wel sprake van zorgvraagtypering.
  • In zorgprestatiemodel is nog steeds het onderscheid zichtbaar tussen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz (via zorglabels).

De veldpartijen van het programma Zorgprestatiemodel maken veldafspraken om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. Om grote uitvoeringsproblemen te voorkomen is een veldafspraak gemaakt over de tijdelijk invulling van het regiebehandelaarschap. De veldafspraak houdt rekening met de nieuwe beroepen die in het LKS worden genoemd en per 2022 als regiebehandelaar kunnen optreden.

Deze tijdelijke invulling voorkomt interpretatieverschillen en geeft binnen het zorgprestatiemodel duidelijkheid aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Deze veldafspraak geldt alleen voor 2022.