Staatssecretaris positief over het zorgprestatiemodel

De staatssecretaris van VWS heeft, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, in de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer laten weten dat hij van plan is het advies van de NZa over het zorgprestatiemodel over te nemen, onder de voorwaarde dat de uitwerking een aantal aannames zal bevestigen. De uitwerking van zorgprestatiemodel en zorgvraagtypering moet er namelijk wel toe leiden, dat de doelen van het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2019-2022 en van de Meerjaren-overeenkomst Forensische Zorg 2018-2021 worden gerealiseerd. Ook moeten eerder afgesproken criteria worden betrokken.

De brief vraagt daarom expliciete aandacht voor de ‘prikkelwerking’ van het zorgprestatiemodel. Ongewenste financiële gedragsprikkels moeten in het nieuwe model zo veel mogelijk worden voorkomen en doelmatigheid moet worden gestimuleerd. Verder moet het model een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.