Prestaties en settings in concept klaar

In het zorgprestatiemodel wordt de zorg vergoed via consulten, verblijfsprestaties en enkele overige prestaties. Indirecte tijd hoeft straks niet meer te worden geregistreerd. Die wordt namelijk verdisconteerd in de zorgprestaties. Zo worden administratieve lasten voorkomen en wordt het directe contact met patiënten zoveel mogelijk gestimuleerd.

Om de consulten zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de praktijk worden ze onderverdeeld naar tijdsduur. Het kortste consult duurt vijf minuten of meer, het langste 120 minuten. Er komen diagnostische consulten en behandelconsulten. En er wordt rekening gehouden met het beroep van de uitvoerder.

Deze drie elementen bepalen namelijk voor een groot deel de kostprijs van een consult. Bovendien ziet de patiënt door het onderscheid terug bij welke zorgverlener hij is geweest en hoe lang het consult duurde. Zo wordt de rekening begrijpelijker voor de patiënt.

In de nieuwe bekostiging willen wij de zorg kunnen voorzien van tarieven die passen bij de manier waarop de zorg wordt geleverd. Daarom zal er ook een onderscheid worden gemaakt naar ‘setting’. Beveiligde zorg bijvoorbeeld vraagt om een andere infrastructuur dan outreachende zorg. Door rekening te houden met de setting zorgen we er zoveel mogelijk voor dat iedere zorgaanbieder een reëel tarief kan declareren.

Bekijk de concept prestaties en settings